Farnost Tršice spadá do Olomouckého děkanátu a je spravována otcem Františkem Foltýnem z Doloplaz. Její součástí jsou také obce Lazníčky, Lipňany, Vacanovice a Zákřov.


Církevní stavby na území farnosti:


Historie a oprava kostela Narození Panny Marie v Tršicích

Původní kostel byl postaven ve 14. století ve slohu gotickém. Archívně je připomínán rokem 1347. V tomto roce záznamy výslovně jmenují faráře Racka, čímž je doložena i existence farního kostela. Patronát patřil tehdejším majitelům tvrze.

Z dalších let se dochovalo velmi málo zpráv. Od roku 1634 až do roku 1672 byla tršická farnost přidělena do Penčic.

Roku 1642 byl tršický kostel vypálen Švédy a částečně pobořen. Roku 1662 gotický sloh přestavbou porušen. Roku 1758 vypálili a zpustošili kostel i s věží Prusové. Kostel byl obnoven olomouckou kapitulou roku 1761. V roce 1839 shořela šindelová střecha, která byla posléze v roce 1885 pokryta břidlicí za faráře Matěje Nováka. V roce 1889 byl kostel opět opraven. Byl památkově cenný, nevyhovoval však potřebám tršické farnosti. Proto metropolitní kapitula v Olomouci dala dne 29.10.1904 souhlas ke zbourání. S bouráním se začalo v dubnu 1905, 29.5.1905 byla vložena pamětní listina do základního kamene nového kostela. Následujícího roku 17. a 18. 10. 1906 byl nový chrám Narození Panny Marie vysvěcen olomouckým biskupem dr. Karlem Víznerem, který zastupoval arcibiskupa Františka Saleského Bauera.

Nový chrám se stavěl za předsedy kostelního výboru Josefa Prečana, faráře P. Ferdinanda Plachého a předsedy stavebního družstva Františka Závodníka z Tršic č.p. 16. Postaven podle návrhu a za osobního dohledu architekta Josefa Piskače, ministerského rady z Vídně. Stavitelé byli architekt Albert Hudec z Hranic a Jan Sedláček z Lazů ve Slezsku.

Za zásluhy o stavbu chrámu dostalo se papežského vyznamenání faráři P. Ferdinandu Plachému, vyznamenán byl dne 1.3.1907 límcem Dollare maius, a předsedovi stavebního družstva F. Závodníkovi byl udělen Zlatý kříž.

Novostavba chrámu byla provedena nákladem sto sedmdesáti tisíc korun, byl postaven ve slohu novobarokním.

Je 45 m dlouhý, obdélníkového půdorysu. Má hranolovou věž se zvonovou mansardovou střechou, sanktusovou věž, boční, nižší kapli Božího hrobu, sakristii a kůr nad hlavním vchodem. Dne 28.10.1906 byl upevněn na věži 45 m vysoké, pozlacený kříž.

Po roce 1923 bylo zavedeno do chrámu elektrické vedení, postupně. prováděno osvětlení celého chrámu.

V roce 1925 byl posvěcen nový zvon Josef, ulit firmou Richard Herold v Chomutově. Pořízen z dobrovolné sbírky farníků v ceně 75 000 korun. V roce 1927 od téže firmy ulit zvon Antonín v ceně 26 700 korun, světil páter Ferdinand Alexa. Darovali farníci na památku padlých sedmdesáti vojínů tršické farnosti. V roce 1927 byl zakoupen lustr z broušeného skla s 24 žárovkami za 4 000 Kč. V roce 1933 byl chrám vymalován za faráře P. Ferdinanda Jiřičného akademickým malířem Janem Kohlerem a jeho pomocníkem Janem Ježkem z Bystřice pod Hostýnem.

Oltáře obnovil a pozlatil pozlacovač Antonín Skácel z Přerova. Malba stála 95 000 Kč.

V roce 1934 byl zaveden elektrický pohon varhan, 1942 zrekvírovány tři zvony na válečné účely, zvon Josef, Antonín a zvon Panny Marie. Roku 1945, po válce se vrátil pouze zvon Panny Marie z roku 1759.

V letech 1971-1973 byla opravena střecha, fasády chrámu, nové svody. V roce 1975 byl vysvěcen farářem Josefem Tabachem nový zvon Josef, který byl ulit v Brodku u Přerova paní Leticií Dytrichovou. V tomto roce proběhla také renovace sochy svaté Kunhuty.

V roce 1978 instalováno v celém chrámu nové elektrické vedení.

V letech 1979-1985 byla provedena modernizace chrámu podle nových liturgických úprav. V roce 1986 oprava věžních hodin - nový číselník a v roce 1990 instalovány nové věžní hodiny s elektrickým pohonem.

Zároveň s opravami chrámu byly prováděny i opravy památek a kapliček v celé tršické farnosti.

Postupné malování a bílení chrámu svépomocí bylo zahájeno v roce 1991, dokončeno v listopadu 1997. Celková částka asi 50 000 Kč byla částečně uhrazena z chrámových koncertů duchovní hudby konaných v našem chrámu. V roce 1992 byla provedena oprava klenby v presbytáři firmou Ingstav z Kojetína. Proplacená částka činila 245 000 Kč. Oprava varhan probíhala ve dvou fázích. V roce 1995 se uskutečnila sbírka v celé farnosti, vybráno bylo 120 000 Kč v roce 19997 bylo vybráno 43 000 Kč.

Rekonstrukce věžičky kostela se sanktusníkem byla ukončena v roce 2004 a stála 529 426 Kč.

V roce 2008 proběhla první etapa rekonstrukce střešního pláště věže, pokrytí báně měděným plechem, restaurátorská oprava kříže s monstrancí makovice. Tím se zabránilo zatékání do krovů věže, hodinového stroje a jejich postupného zničení. Velký problém nastal se stavbou lešení. Bylo použito trubkové lešení farního úřadu, včetně podlážek. Rozměry podlážek však nebyly jednotné a musely se upravit. Dále bylo zapotřebí dokoupit chybějící trubky, sponky a podlážky. Celkem za 252 000 Kč. Částka je vysoká, ale několikaletý pronájem by stál víc. Za opravu věže kostela, oplechování, tesařské práce, stavbu lešení se v roce 2008 zaplatilo 1 178 002 Kč /slovy jeden milion sto sedmdesát tisíc a dvě koruny/.

V dalších letech bude probíhat 2. etapa - fasáda kostela. Jelikož kostel je chráněn památkovým úřadem, musí se zachovat původní vzhled a to bude finančně nákladné. Nelze se spoléhat pouze na úřady, sponzory, ale také na vaši laskavost a dobročinnost. Naši předkové dokázali během jednoho roku tento chrám postavit za 170 000 zlatých. Nechť jsou nám dobrým vzorem. Budete-li chtít přispět nějakou částkou, odevzdejte ji prosím osobně v sakristii po nedělní mši svaté nebo odešlete na konto tršického chrámu. Bližší informace vám sdělí P. František Foltýn, Doloplazy, tel.585 356 270.

RNDr. Karel Březina